Aeroff osallistui muljuiltapäivän webinaariin

Aeroff Oy oli mukana SIX Valmistusklubin järjestämässä muljuiltapäivässä. Tiistai-iltapäivänä lastuamisnesteitä eli muljuja käyttävien yritysten edustajia kokoontui webinaariin Business Tampereen ja Tampereen korkeakouluyhteisön kutsusta. Osallistujia yhdisti kiinnostus uusiin, lastuamisnesteisiin liittyviin teknologioihin.

SIX Valmistusklubin tavoitteena on luoda valmistavan teollisuuden yrityksille foorumi, jossa erityisesti kestävää ja digitaalista kehitystä edistetään ja viedään käytäntöön. Näin myös muljuiltapäivän webinaarissa mukana olleet yritysten edustajat esittivät uudenlaisia ratkaisuja, ja osallistujat keskustelivat teknologioista ja käytännön kysymyksistä lastuamisnesteiden käytöstä omissa yrityksissään.

Yksi tapahtuman puhujista oli Aeroff Oy:n toimitusjohtaja Hanna Pihlajarinne. Hän kertoi esityksessään lastuamisnesteistä vapautuvien haitallisten aineiden terveysvaikutuksista sekä tutkimushankkeista, jotka johtivat AerOff-konepajaratkaisun keksimiseen ja kehittämiseen. Ratkaisun taustan ja etujen lisäksi hän esitti myös AerOff-asiantuntijapalvelua teollisuuden päästöjen vähentämiseksi.

Hanna Pihlajarinne kertoi, että ensimmäinen tutkimushanke alkoi johtavien suomalaisten metalliteollisuuden yritysten aloitteesta, jotka olivat tietoisia työstön aikana höyrystyvän lastuamisnesteen ongelmasta. Projektissa varmistui, että markkinoilla olleet öljysumusuodattimet pidättivät tehokkaasti hiukkasia, mutta eivät pystyneet poistamaan riittävän tehokkaasti haitallisia kaasumaisia epäpuhtauksia, kuten alkanoliamiineja ja VOC-yhdisteitä, joita vapautuu höyrynä ilmaan. Toimitusjohtaja korosti vaikuttavasti aineiden haitallisuutta Työterveyslaitoksen tutkimustulosten avulla. Tulokset näyttivät, että kolmasosalla metalliteollisuuden työntekijöistä on työhön liittyviä hengitystie- ja silmäoireita. Oireita voi esiintyä, vaikka lakisääteisiä raja-arvoja noudatetaan. Pihlajarinne puhui myös siitä, miten AerOff-ratkaisu keksittiin havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi vielä tämän hankkeen loppuvaiheessa. Testeissä ratkaisu pystyi poistamaan ilmasta keskimäärin yli 90 % VOC-yhdisteistä sekä alkanoliamiinit lähes kokonaan. Jatkohankkeessa ratkaisua kehitettiin edelleen ja se kaupallistettiin. Hankkeessa kolme prototyyppiä kehitettiin ja asennettiin Tampereen ammattikorkeakoulun FieldLabiin sekä asiakasympäristöihin, joissa ne puhdistavat edelleen ilmaa.

Eräs asiakaspalaute on jäänyt erityisesti Hanna Pihlajarinteen mieleen. Hankkeessa mukana olleen metalliteollisuuden yrityksen työntekijä oli menettänyt lauluäänensä jatkuvan altistumisen vuoksi, joten hän enää voinut harrastaa laulamista. Kun AerOff-ratkaisu oli ollut työnantajansa tehtaassa jonkin aikaa, oireet helpottuivat ja työntekijä pystyi jatkamaan lauluharrastustaan. Tällainen palaute antaa toimitusjohtajalle erityisen motivaation jatkaa teknologioiden ja palvelujen kehittämistä.

Hän havainnollisti AerOff-ratkaisun tehokkuutta kaavioiden avulla, joissa näkyivät selvästi haitallisten aineiden alhaiset pitoisuudet ratkaisun jälkeen. Arvot olivat reilusti alle TTL:n suositustasojen, mikä mahdollistaa työskentelyn ilman prosessipäästöjen aiheuttamia oireita. Työympäristön ilmanlaadun selvän parantamisen lisäksi AerOff-ratkaisu mahdollistaa myös kustannussäästöt, sillä alhaisemman yleisilmanvaihdon tarpeen ansiosta ei enää tarvitse käyttää turhan paljon energiaa. Lisäksi AerOff-ratkaisun vähentää haitallisia päästöjä ympäristöön. Lastuamisneste voidaan kerätä talteen ja johtaa takaisin käyttöön, mikä vähentää lastuamisnestekustannuksia, ongelmajätteen määrää ja päästöjä ympäristöön.

Hanna Pihlajarinne korosti ilmanlaatuun vaikuttavien tekijöiden monimutkaisuutta. Käytettävän lastuamisnesteen tyypin ja ainesosien lisäksi niihin kuuluvat mm. myös työstön ja työstettävän kappaleen tyyppi, tehtaan pohjaratkaisu ja ilmanvaihtojärjestelmät. Aeroffin monialainen tiimi osaa muodostaa kaikista ilmanlaatuun vaikuttavista tekijöistä selkeän kokonaiskuvan olosuhteista. Tätä osaamista tiimi käyttää myös AerOff-asiantuntijapalvelussa, joka antaa asiakkaille selkeän kuvan tehtaan päästölähteistä sekä konkreettisia toimenpidesuosituksia, joiden avulla mahdollisia päästöjä voidaan vähentää kustannustehokkaasti. Hanna Pihlajarinne havainnollisti AerOff-asiantuntijapalvelun tulosta esimerkkikartan avulla, jossa päästölähteet oli luokiteltu eri prioriteetteihin värikoodin avulla. Kartta antaa nopean ja samalla kattavan kuvan kustannustehokkaista toimenpidesuosituksista.

Hanna Pihlajarinne mainitsi myös viime vuoden lopussa prometalli-lehdessä julkaistun artikkelin, jossa lehti kertoi Aeroff Oy:n taustoista sekä AerOff-asiantuntijapalvelusta viime vuonna Jyväskylässä Valmetin Rautpohjan tehtaalla toteutetusta pilottihankkeesta. Lopuksi Hanna Pihlajarinne korosti vielä asiantuntijapalvelun tärkeimpiä etuja, joihin kuuluvat taloudellinen lähestymistapa, joka mahdollistaa kustannustehokkaita ratkaisuja, työterveyden ja -motivaation parantaminen ja ympäristöpäästöjen vähentäminen. Esityksen jälkeen Hanna Pihlajarinne vastasi yleisön kysymyksiin.

Muljuiltapäivä oli onnistunut tapahtuma, jossa osallistujat saivat tietoa eri innovatiivisista teknologioista sekä mahdollisuuden esittää kysymyksiä omasta lastuamisnesteiden käytöstä ja olosuhteiden parantamisesta. Vastaamme mielellämme myös teidän kysymyksiinne. Ottakaa meihin yhteyttä: info@aeroff.fi.